آمار بازدید
بازدید امروز : 21
بازدید کل : 53056
کاربران آنلاین : 2
قوانین و مقررات پایگاه

در این پایگاه سعی شده است اطلاعات برگزاری همایش های جاری مطابق با قوانین کشور با جزئیات كامل بیان گردد تا راهنمای مناسبی برای برگزاركنندگان و شرکت کنندگان باشد. تا با هم اندیشی و در اختیار قراردادن اطلاعات علاوه بر جلوگیری از موازی کاری ،زمینه مناسبی برای انتقال تجربیات در سطوح مختلف فراهم گردد.

1-مسئولیت علمی ومحتواي مقالات برعهده نویسندگان مقالات خواهد بود.

 2-مقالات ارسالی بایستی شامل: عنوان، چکیده، واژه هاي کلیدي، مقدمه، نتایج،بحث ونتیجه گیري و منابع مورد استفاده باشد.

 3-کمیته علمی همایش در خصوص ویرایش وچاپ مطالب مقالات آزاد می باشد.

 4-مقالات ارسالی برگشت داده نمیشود.

5-کلیه مقالات پذیرفته شده پس از ثبت نام نویسندگان در سایت ، CIVILICAمرجع دانـش درپایگـاه کنسرسـیوم محتـواي

ملی ثبت ملی به نام نویسندگان مقاله ثبت ملی خواهند شد.

 6-نتیجۀ داوري مقالات از طریق اعلام در سایت همایش وسامانه کاربري نویسنده مسـول اعـلام مـیشـود. مقالـهاي کـه مـورد

پذیرش قطعی یا مشروط قرار میگیرد، باید با توجه به تصحیحات احتمالی مورد نظر داوران، )که در سایت همایش اعلام میگـردد.
(بازنگري و تهیه شود مقاله ارسال شده به همایش نبایددر هیچ یک ازهمایش هاي )داخلی یا خارجی( ارائه و یا چاپ شـده باشـد، و

همزمان نیزبراي همایش دیگري ارسال نشده باشد. )درغیر این صورت ضمن حذف مقاله مذکور کلیه مسـئولیت هـاي حقـوقی امـر

متوجه نویسندگان مقاله خواهد بود.

 7-از کپی برداري مقالات دیگران خودداري نموده و حق قانونی مقالات ارائه شده برعهده نویسندگان مقالات خواهـد بـود. و از

ارائه هر گونه مدارك و فیش جعلی خودداري نموده ، در غیر اینصورت دبیرخانه می تواند مطابق قانون با شما برخورد نماید.

8-از درج هرگونه مطلب مغایر با محتواي تخصصی نظیر موضوعات سیاسی جهت دار و غیر متعارف خودداري نمایید